POPIS PODMIENOK ZÍSKAVANIA A SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Dokument je vypracovaný podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákona č. 18/2018 Z. z.“)

2. Tento dokument obsahuje informácie týkajúce sa podmienok získavania, spracúvania a sprístupňovania osobných údajov dotknutých osôb, ktorými sú návštevníci webovej stránky detektívnej kancelárie DETECO s.r.o.: www.deteco.sk Prevádzkovateľ 1. Prevádzkovateľom je firma DETECO s.r.o., Trnavská 104, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 575 819. Účel spracúvania osobných údajov 

1. Účel spracúvania osobných údajov vo vzťahu ku Klientovi je: predzmluvné a zmluvné vzťahy (záujem Klienta o služby, ktoré firma sprostredkuje vo forme napr. žiadosti) cenová ponuka, poradenstvo, objednávka služieb.; 

2. Ďalšie účely spracúvania osobných údajov môžu byť uvedené v jednotlivých zmluvách uzavretých medzi klientom a detektívnou kanceláriou.

Zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov 

1. Firma získava a spracúva osobné údaje v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch. Údaje sú spracúvané vo forme a v rozsahu, v akom budú poskytnuté firme na dokumentoch, formulároch, listoch a oznámeniach, prípadne v osobných a telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi firmou a Klientom. Zoznam spracúvaných osobných údajov vyplýva aj z prílohy č. 1 tohto dokumentu.

Právny základ spracúvania osobných údajov 

1. Osobné údaje firma získava a spracúva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., najmä na základe súhlasu dotknutej osoby podľa § 14 zákona č. 18/2018 Z. z.

Sprístupnenie a poskytovanie osobných údajov 

1. Firma neposkytuje a ani nesprístupňuje osobné údaje tretím osobám s výnimkou tých tretích osôb, ktorým na to vyplýva právny nárok z príslušných právnych predpisov alebo je ich poskytnutie alebo sprístupnenie s Klientom zmluvne dohodnuté.

Ďalšie podmienky spracúvania osobných údajov a práva dotknutých osôb 

1. Osobné údaje budú spracúvané s použitím čiastočných alebo úplne automatizovaných prostriedkov spracúvania údajov, zabezpečeným a chráneným spôsobom v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi, zákonom č. 18/2018 Z. z. a súvisiacimi predpismi o ochrane osobných údajov. 

2. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené v § 19 a zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má za podmienok uvedených v zákone č. 18/2018 Z. z. na základe písomnej žiadosti adresovanej firme nasledovné práva:

  • Právo na prístup k osobným údajom
  • Právo na opravu osobných údajov
  • Právo na výmaz osobných údajov
  • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • Právo na prenosnosť osobných údajov
  • Právo namietať spracúvanie osobných údajov

 3. Oprávnenie získavať osobné údaje v mene firmy vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávnych predpisov (napr. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov) alebo zo zmluvy uzavretej medzi sprostredkovateľom a firmou. Dotknutá osoba môže žiadať oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene firmy preukázaním preukazu zamestnanca firmy, prípadne iným dokladom vydaným firmou.

4. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese: deteco@deteco.sk.

COOKIES 

Táto webová stránka používa na poskytovanie služieb personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tejto webovej stránky s tým súhlasíte. Súborom cookie sa v HTTP protokole označuje malé množstvo dát, ktoré server pošle prehliadaču a ten ich uloží na počítači používateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto údaje posiela späť serveru. Cookies bežne slúžia k rozlišovaniu jednotlivých používateľov. Technicky ide o sériu kódov, podľa ktorých prehliadač zhromažďuje a následne odosiela informácie o našom správaní späť na príslušný server.

Cookies obsahujú informáciu o tom, ako dlho ich má prehliadač uchovávať (od jednorazových až po niekoľkoročné). Cookies nie sú priamo viazané na vaše meno ani e-mailovú adresu, často ale obsahujú vaše prihlasovacie údaje do systému. Sú spoločné pre jednu inštaláciu prehliadača. Cookies nie sú nijako zabezpečené a to vrátane zhromaždených údajov. 

Ako Google využíva súbory cookie zistíte na nasledujúcej stránke: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk 

Bratislava, dňa 17.05.2018