Servis advokátskym kanceláriám

Zisťovanie skutočností, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok. Ide o súbor služieb v prospech klienta, resp. jeho právneho zástupcu.

Zabezpečovanie dôkazov v občiansko-právnych alebo v obchodno-právnych sporoch, spolupráca s poisťovňami pri odhaľovaní poistných podvodov, ochrana duševného vlastníctva, ochrana značky, chráneného vzoru a pod.