Preverovanie osôb

previerka obchodných partnerov a klientov

využijeme všetky dostupné možnosti vrátane informácií z bezpečnostných zložiek, prístupných evidencií, ale aj osobné kontakty a skryté šetrenie v prostredí / mieste. Môžeme Vám ušetriť množstvo financií, stresu a času.

hľadanie osoby a majetku

nasadíme maximálny počet detektívov pre dosiahnutie pozitívneho výsledku. Využijeme naše kontakty (aj v bezpečnostných zložkách), preveríme všetky možnosti a ak treba – vstúpime aj do kriminálneho prostredia. Neriskujte laickým pátraním! Možnosti a skúsenosti profesionálov dokážu eliminovať riziká a pátranie sa vykonáva mimo Vašej osoby.

informácie o konaní fyzických alebo právnických osôb

máte podozrenie? Dôvera v osobných a obchodných kontaktoch je dôležitá, ale istota je zásadná! Získame Vám údaje o osobnom stave občana, postavení právnickej osoby, ich majetkových pomeroch ako i ďalšie požadované poznatky potrebné pre Vaše rozhodovanie. Nepokazte si vzťahy s okolím, nechajte hľadanie informácií na nás!

získanie informácií, využiteľných k splateniu pohľadávky resp. k dohode o splácaní

často sa dlžníci vyhovárajú na platobnú neschopnosť, finančné problémy, nemajetnosť… Získame informácie, ktoré podporia vrátenie Vašich peňazí zákonným spôsobom. Poskytneme Vám komplex poznatkov o osobe /osobách/, vzťahoch, majetkových pomeroch, podnikateľských zámeroch a iných relevantných skutočnostiach k osobe dlžníka. Ako sa asi bude tváriť, keď sa objavíte u jeho perspektívnych obchodných partnerov?!

personal screening

môžeme overiť informácie aj o Vašich zamestnancoch, alebo záujemcoch o prácu. Mnohí ľudia v snahe získať atraktívnu pracovnú pozíciu uvádzajú nepravdivé údaje o svojej osobe (vzdelanie, prax, dôvody zmeny pracoviska, negatívne návyky, závislosti, záväzky, finančná situácia, lojalita, diskrétnosť…). Ponúkame vám jednoduché overenie údajov z dotazníka u predchádzajúcich zamestnávateľov, v mieste bydliska, u príbuzných a známych, skryté sledovanie osoby so zameraním na rizikové konanie, ako aj elektronické overenie pravdovravnosti („detektor lži“). Poskytneme vám informácie o väzbách na pracovisku (nechcená prepojenosť a iné efektivite brániace faktory), úrovni lojality zamestnancov, efektívnosti využívania pracovného času, telefonickej a internetovej komunikácii zamestnancov a o korupčnom konaní pracovníkov.